Aktuality

Krajské finále soutěže v minifotbalu – kat. IV – základních škol
26. říjen 2015

V Hranicích se ve středu 21. října  na stadionu sportovního klubu uskutečnilo krajské finále soutěže základních škol v minifotbalu. Do turnaje se zapojili  vítězové všech okresů z Olomouckého kraje a za okres Přerov startovaly dvě školy.

Krajské kolo Poháru Josefa Masopusta
26. říjen 2015

V Hranicích se 22.10.2015 konalo Krajské kolo Poháru Josefa Masopusta,kterého se zúčastnila pouze tři družstva, zástupci okresu Jeseník (Gymnázium) a Šumperk (Gymnázium) na poslední chvíli účast odřekli.

Informace členům FAČR ve věci plánovaných změn přestupního řádu
24. říjen 2015

Vážení členové Fotbalové asociace České republiky,

Účelem tohoto dokumentu je tedy zejména upozornění členů FAČR, kterých všech institutů se mají chystané změny dotknout a v jakých intencích k nim má dojít, tak aby bylo fotbalové hnutí schopno se na ně s předstihem připravit. Změna přestupních pravidel směřující k tomu, aby byla v souladu s předpisy FIFA, není totiž pro FAČR možností, nýbrž povinností, jež pro FAČR vyplývá ze Stanov FIFA. Koneckonců tuto povinnost FAČR „přiznává“ a má ji vepsánu i ve Stanovách svých.

Nyní tedy k jednotlivým změnám. Ty se dotknou následujících oblastí:

I.   Souhlas mateřského klubu s přestupem, resp. volný pohyb hráčů

Otázka souhlasu mateřského klubu s pohybem hráče bude představovat bezpochyby jeden z nejvýraznějších zásahů do dnešní praxe v rámci přestupu hráčů mezi členskými kluby FAČR. Je však nutno konstatovat, že je to právě souhlas mateřského klubu, který vnáší do systému vnitrostátních transferů hráčů zásadní rozpor mezi předpisy FAČR a předpisy FIFA.

Celá problematika spočívá v tom, že dle Přestupního řádu FAČR je k přestupu hráče a priorivyžadován souhlas mateřského klubu. FIFA však ve svém posouzení vyjadřuje názor, že

a)     jediným důvodem bránícím hráči v přestupu do nového klubu je smluvní vztah mezi ním a původním klubem a současně je toho názoru, že

b)     požadavek na zaplacení částky za přestup (ať už jde o „odstupné“ nebo o uhrazení tréninkové kompenzace) novým klubem hráče jeho předchozímu klubu nemůže být důvodem bránícím hráči (profesionálnímu ani amatérskému) v přestupu k novému klubu.

 Z právě uvedeného vyplývá, že rovnováha vztahu mezi hráčem a klubem dle pravidel FIFA se naklání ve prospěch volnosti rozhodování hráčů, v kterém klubu budou působit – vede tedy k tzv. volnému pohybu hráčů. Tento volný pohyb však není neomezený, je třeba též chránit zájmy klubů, zejména ve vztahu k výchově hráčů, resp. je dokonce k výchově hráčů pozitivně motivovat. V otázce věkové hranice volného pohybu hráčů, kterou FIFA stanoví tak, že:

a) volný pohyb hráčů končí dosažením 12 roku věku;

b) mezi 12 a 23 rokem věku hradí nový klub tzv. tréninkovou kompenzaci podle výpočtu FIFA, a to v případech, kdy

aa) hráč podepisuje první profesionální smlouvu,

bb) hráč přestupuje do zahraničí,

c) od 23 let je opět hráčem volným.

Zatímco hranice 12 roku je neměnná (kogentní), hranice 23 roku věku zůstává k diskuzi.

V těsné souvislosti s hrazením tréninkové kompenzace podle pravidel FIFA, je zapotřebí vyřešit otázku odstupného, které je v rámci vnitrostátních přestupů hrazeno. Předpisy FIFA toto pravidlo a priori nevylučují, avšak vytýkají předpisům FAČR, resp. navrhují zásadní změnu, a totiž, že přestup hráče je na uhrazení odstupného nezávislý, jinými slovy řečeno, neuhrazení odstupného není důvodem pro to, aby hráč nepřestoupil.

Jako žádoucí řešení se proto jeví systém, kdy:

a) budou implementována do předpisů FAČR ustanovení o tréninkové kompenzaci (která jsou tak či onak závazná již dnes);

b) bude ponechán systém odstupného, které:

aa) bude podrobněji rozpracováno;

bb) se bude využívat vždy, když

  aaa) se strany nedohodnou,

  bbb) se nebude hradit tréninková kompenzace sub a);

cc) bude obsahovat ustanovení o tom, že přestup hráče je na uhrazení odstupného nezávislý s tím, že bude dále rozpracován systém disciplinárního sankcionování nového klubu v případě, že povinnost uhrazení odstupného nesplní v předepsané lhůtě.

Pro zjednodušení výše řečeného, nový Přestupní řád bude obsahovat přehlednou a závaznou tabulku výše odstupného pro jednotlivé přestupy hráčů ve věku mezi 12. a zřejmě 23. rokem věku, jehož uhrazení nebude předpokladem uskutečnění přestupu jako takového, nicméně případné neuhrazení bude mít jiné, vážné, zejména disciplinární důsledky.

Ve všech případech je konečně nutné mít na paměti, že výpočet ceny stanovený ať už předpisy mezinárodními nebo souborem předpisů FAČR, bude mít vždy povahu sekundární, neboť, takříkajíc, prim, bude v tomto případě hrát dohoda stran (klubů).

II.    Hostování neprofesionálních hráčů

FIFA dále upozorňuje, že „hostování je možné pouze u profesionálů. Hostování amatérského hráče možné není, jelikož klub, který hráče zapůjčuje, musí mít v okamžiku, kdy hráč odchází na základě zapůjčení, platnou pracovní smlouvu (smluvní vztah), což amatérský hráč z povahy věci nemá“.

V tomto případě jde o logicky navazující krok ve vztahu k „bezsouhlasovému“ přestupu podle předchozího bodu, neboť v takovém případě je tento institut bezpředmětný. Hostování v obecné rovině tedy v rámci neprofesionálního fotbalu nebude možné uskutečnit za předpokladu, že hráč nebude mít s mateřským klubem uzavřenu smlouvu, jež bude plně naplňovat náležitosti smlouvy profesionální.

III.   Střídavý start talentovaných hráčů a farmářská družstva

V případě střídavých startů talentované mládeže je závěr FIFA taktéž celkem jednoznačný, a totiž, že „hráč může být současně registrován pouze v jednom klubu. Toto ustanovení je na vnitrostátní úrovni závazné. Platí tedy, že hráč může hrát za různé týmy téhož klubu (má-li klub týmy několika kategorií), ale v žádném případě nesmí hrát za klub B, pokud (dokud) je registrován za klub A.“

Je tedy třeba členy FAČR upozornit, že s účinností od příští sezony nebudou předpisy FAČR institut střídavých startů znát.

Ruku v ruce s tímto institutem pak jde i otázka další existence tzv. farmářských družstev, která více či méně kopíruje střídavý start. I k tomuto institutu se FAČR hodlá postavit stejně, jako je tomu u střídavého startu a jeho úpravu do souboru předpisů FAČR od sezóny 2016/2017 nezahrnout.

IV.  Další změny menšího rozsahu

Změny spíše marginálního charakteru lze očekávat, i co se týče:

a) definice profesionálního hráče;

b) reamaterizace;

c) doby transferového okna pro profesionální ale i neprofesionální hráče;

d) úpravě institutu tzv. „Third-party ownership“.

V tuto chvíli ne zcela dořešenou otázkou je sdružený start družstev a start hráče v takovém družstvu. Lze však předpokládat, že jde o institut, který pro sezonu 2016-2017 bude umožněn.

Závěrem se jeví jako vhodné doplnit i určitou časovou osu, jež celý proces tvorby paragrafovaného znění výše zmíněného bude doprovázet. LPO FAČR zřídilo pracovní skupinu, jež je tvořena z odborníků na předmětnou problematiku, a to jak z řad příslušníků výkonnostního tak profesionálního fotbalu. Jejím úkolem pro nejbližších několik týdnů je připravit znění nového Přestupního řádu, jenž bude předložen Výkonnému výboru FAČR na jeho listopadovém či prosincovém zasedání na vědomí, načež s jeho podobou bude seznámena též široká fotbalová veřejnost. Jak už bylo uvedeno výše, účinnost nového Přestupního řádu je předpokládána k počátku nadcházející sezony, tedy k 1. 7. 2016.

Súctou,
RudolfŘepka,
generální sekretář FAČR

Program VIII: Informace pro SK a TJ
23. říjen 2015

Vážení sportovní přátelé,

jistě jste již byli informování, buď z webu FAČR nebo přímo zaslanou informací z příslušného OFS, že Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v dotačních programech pro rok 2016 nově vyhlásilo Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách.

Původní vyhlášení tohoto programu bylo MŠMT pozastaveno a nově vyhlášeno Dodatkem č.1 ze dne 16.9.2015, kterým došlo k určitým důležitým změnám, na které Vás chceme upozornit.

Žádosti se nyní oproti původnímu vyhlášení nepodávají prostřednictvím svazu ( FAČR). Kromě změny způsobu podání žádosti byl pozměněn i formulář žádosti, který je nyní pro vyplnění jednodušší.

Dle nového vyhlášení je žadatelem o státní dotaci spolek, a to TJ nebo SK, který svou žádost dle vyhlášených pokynů zasílá poštou přímo na adresu MŠMT v prodlouženém termínu do 13.listopadu 2015.

V příloze zasíláme Dodatek č. 1, kde naleznete veškeré pokyny, kterými se musíte při podávání žádosti řídit. V druhé příloze naleznete tiskopis formuláře žádosti.

Tyto dokumenty jsou rovněž uveřejněny na webu MŠMT

http://www.msmt.cz/sport-1/zverejneni-programu-viii

Pokud se k Vám informace o vyhlášení Programu VIII z nějakého důvodu zatím nedostala, chceme Vás tímto dopisem na možnost podání žádosti o státní podporu z tohoto programu upozornit a zároveň nabídnout konzultační pomoc při podávání žádosti, respektive při vyplňování formuláře.

Konzultaci při vyplňováním formuláře Vám poskytnou pracovníci příslušného OFS, na které se můžete obracet se svými dotazy.

Kontaktovat můžete také přímo finanční oddělení FAČR – kontaktní osoba:

Ing. Alexandra Prchalová
tel. 233 029 220, mail: prchalova@fotbal.cz

Program VIII: Žádosti - formulář 2016

_Zadosti_formular_2016

Školení a doškolení licence B - základní informace Ol.KFS
23. říjen 2015

Termín uzávěrky přihlášek : 7. 11. 2015  

 Podrobné pokyny obdrží uchazeči po uzavření přihlášek včetně programu školení.  

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN